قوانین و مقررات


عنوان مخاطب صاحب سند نوع بازه اثرگذاری
شیوه نامه برگزاری امتحانات دانشگاه بیرجند دانشجوی دکتری-دانشجوی ارشد-دانشجوی کارشناسی آموزشی و تحصیلات تکمیلی آیین نامه 1399/11/01 -- 1402/06/31
آئین نامه آموزشی کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ۹۳ دانشجوی کارشناسی آموزشی و تحصیلات تکمیلی آیین نامه 1393/07/01 -- 1398/11/10
آئین نامه آموزشی کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ۹۱ دانشجوی کارشناسی آموزشی و تحصیلات تکمیلی آیین نامه 1391/07/01 -- 1392/06/10
آئین نامه آموزشی کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ۷۶ دانشجوی کارشناسی آموزشی و تحصیلات تکمیلی آیین نامه 1376/07/01 -- 1391/06/30
آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه مدیر گروه-معاون آموزشی-هیأت علمی اداری و مالی آیین نامه 1398/11/02 -- 1398/11/10
شیوه نامه جامع آموزشی دوره های تحصیلی دانشگاه بیرجند دانشجوی دکتری-دانشجوی ارشد-دانشجوی کارشناسی-مدیر گروه-معاون آموزشی-هیأت علمی آموزشی و تحصیلات تکمیلی آیین نامه 1397/07/01 -- 1401/12/29
آئین نامه آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته (مصوب ۱۳۹۴/۴/۷) دانشجوی دکتری-دانشجوی ارشد-دانشجوی کارشناسی آموزشی و تحصیلات تکمیلی آیین نامه 1394/11/01 -- 1394/11/30
ابلاغیه 20 بندی معاون آموزشی وزارت عتف برای دوران شیوع بیماری کووید 19 دانشجوی دکتری-دانشجوی ارشد-دانشجوی کارشناسی-مدیر گروه-معاون آموزشی-هیأت علمی آموزشی و تحصیلات تکمیلی آیین نامه 1399/01/05 -- 1401/12/29
شیوه نامه اجرایی استاد راهنمای تحصیلی مدیر گروه-معاون آموزشی-هیأت علمی آموزشی و تحصیلات تکمیلی شیوه نامه 1397/10/11 -- 1402/06/31
دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان دانشجوی دکتری-دانشجوی ارشد-دانشجوی کارشناسی-مدیر گروه-معاون آموزشی-هیأت علمی آموزشی و تحصیلات تکمیلی دستورالعمل 1396/11/02 -- 1402/06/31
آئین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مؤسسات آموزشی عالی دولتی و غیر دولتی ابلاغی سال 92 دانشجوی کارشناسی-مدیر گروه-معاون آموزشی-هیأت علمی آموزشی و تحصیلات تکمیلی آیین نامه 1392/07/01 -- 1402/03/31
آیین نامه حمایت از فعالیت های کیفیت بخشی آموزشی اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند مدیر گروه-معاون آموزشی-هیأت علمی آموزشی و تحصیلات تکمیلی آیین نامه 1399/03/10 -- 1402/07/01
آیین‌نامه آموزش‌های الکترونیکی و ترکیبی دانشگاه بیرجند (ویرایش دوم) مدیر گروه-معاون آموزشی-هیأت علمی آموزشی و تحصیلات تکمیلی آیین نامه 1398/12/20 -- 1402/06/31
آیین‌نامه ایجاد و مدیریت دوره‌های تحصیلی میان‌رشته‌ای دانشگاه بیرجند مدیر گروه-معاون آموزشی-هیأت علمی آموزشی و تحصیلات تکمیلی آیین نامه 1398/06/26 -- 1402/12/29
آیین‌نامه تحصیل در دوره‌های فرعی دانشگاه بیرجند دانشجوی دکتری-دانشجوی ارشد-دانشجوی کارشناسی-مدیر گروه-معاون آموزشی-هیأت علمی آموزشی و تحصیلات تکمیلی آیین نامه 1398/06/12 -- 1402/12/29
آیین نامه طراحی و تدوین ریزدرس‌ها مدیر گروه-معاون آموزشی-هیأت علمی آموزشی و تحصیلات تکمیلی آیین نامه 1398/12/06 -- 1402/12/29
شیوه‌نامه طراحی و تدوین برنامه‌درسی دانشگاه بیرجند مدیر گروه-معاون آموزشی-هیأت علمی آموزشی و تحصیلات تکمیلی شیوه نامه 1398/07/30 -- 1402/06/31
شیوه‌نامه دستیار آموزشی-پژوهشی و فناوری دانشگاه بیرجند دانشجوی دکتری-دانشجوی ارشد-مدیر گروه-معاون آموزشی-هیأت علمی آموزشی و تحصیلات تکمیلی شیوه نامه 1398/09/09 -- 1402/12/29
شیوه‌ نامه ساماندهی وظایف کارشناسان گروه‌های آموزشی دانشجوی دکتری-دانشجوی ارشد-مدیر گروه-معاون آموزشی-هیأت علمی آموزشی و تحصیلات تکمیلی شیوه نامه 1398/11/19 -- 1402/12/29
شیوه نامه محاسبه واحد معادل خدمات آموزشی، پژوهشی دانشگاه بیرجند مدیر گروه-معاون آموزشی-هیأت علمی آموزشی و تحصیلات تکمیلی شیوه نامه 1398/11/19 -- 1402/07/01
شیوه نامه تنظیم برنامه آموزشی دانشگاه بیرجند(ویرایش اول) دانشجوی دکتری-دانشجوی ارشد-مدیر گروه-معاون آموزشی-هیأت علمی آموزشی و تحصیلات تکمیلی شیوه نامه 1397/10/12 -- 1400/09/27
آئین نامه اعطای پایه ترفیع سالانه به اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند مدیر گروه-معاون آموزشی-هیأت علمی آموزشی و تحصیلات تکمیلی آیین نامه 1398/09/20 -- 1401/12/29
شیوه نامه اجرایی پذیرش بدون آزمون مقطع دکتری دانشجوی دکتری-دانشجوی ارشد-مدیر گروه-معاون آموزشی-هیأت علمی آموزشی و تحصیلات تکمیلی شیوه نامه 1396/08/01 -- 1402/07/01
شیوه نامه برگزاری مسابقات علمی دانشجویی و دانش آموزی دانشگاه بیرجند دانشجوی دکتری-دانشجوی ارشد-دانشجوی کارشناسی-هیأت علمی آموزشی و تحصیلات تکمیلی شیوه نامه 1398/08/04 -- 1402/07/01
آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته (مصوب 1388/1/15) دانشجوی ارشد-مدیر گروه-معاون آموزشی-هیأت علمی آموزشی و تحصیلات تکمیلی آیین نامه 1388/01/15 -- 1391/01/15
آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته (مصوب 1394/4/7) دانشجوی ارشد-مدیر گروه-معاون آموزشی-هیأت علمی آموزشی و تحصیلات تکمیلی آیین نامه 1394/04/07 -- 1400/12/29
شيوه نامه تعيين ظرفيت راهنمايی دانشجويان تحصيلات تکمیلی دانشجوی دکتری-دانشجوی ارشد-مدیر گروه-معاون آموزشی-هیأت علمی آموزشی و تحصیلات تکمیلی شیوه نامه 1398/01/27 -- 1402/07/01
دستورالعمل تشويق و جهت دهی پايان نامه های تحصيلات تکميلی دانشگاه بيرجند دانشجوی دکتری-دانشجوی ارشد-مدیر گروه-معاون آموزشی-هیأت علمی آموزشی و تحصیلات تکمیلی دستورالعمل 1398/10/25 -- 1401/12/29
آیین نامه شناسایی و توانمندسازی دانشجویان ممتاز دانشگاه بیرجند دانشجوی دکتری-دانشجوی ارشد-دانشجوی کارشناسی آموزشی و تحصیلات تکمیلی آیین نامه 1400/06/08 -- 1402/12/29
آيين نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی 96-95 و پس از آن دانشجوی دکتری-مدیر گروه-معاون آموزشی-هیأت علمی آموزشی و تحصیلات تکمیلی آیین نامه 1394/11/24 -- 1400/12/29
آيين نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۹0-89 و پس از آن دانشجوی دکتری-مدیر گروه-معاون آموزشی-هیأت علمی آموزشی و تحصیلات تکمیلی آیین نامه 1389/08/08 -- 1389/08/08
آیین نامه ی استخدامی اعضای هیات علمی با لحاظ تغییرات موارد مندرج در بخشنامه های مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه (شهریور1395) هیأت علمی ریاست آیین نامه 1400/07/03 -- 1402/06/31
شیوه نامه اجرایی آیین نامه تحصیل همزمان در دو رشته ویژه دانشجویان استعداد درخشان دانشجوی کارشناسی-مدیر گروه-معاون آموزشی آموزشی و تحصیلات تکمیلی شیوه نامه 1398/07/17 -- 1402/06/31
آیین نامه اعطای پایه تشویقی اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند هیأت علمی آموزشی و تحصیلات تکمیلی آیین نامه 1398/10/25 -- 1402/10/25
آیین‌نامه آموزش‌های الکترونیکی و ترکیبی دانشگاه بیرجند (ویرایش اول) مدیر گروه-معاون آموزشی-هیأت علمی آموزشی و تحصیلات تکمیلی آیین نامه 1398/12/20 -- 1400/08/18
شیوه نامه تنظیم برنامه آموزشی دانشگاه بیرجند (ویرایش دوم) دانشجوی دکتری-دانشجوی ارشد-مدیر گروه-معاون آموزشی-هیأت علمی آموزشی و تحصیلات تکمیلی شیوه نامه 1397/10/12 -- 1402/12/29